Privacy Beleid

Download hier ons privacy beleid, of lees het hieronder.

😅
Oeps, hier is het leegjes
Probeer een andere search of neem contact met ons op
🤔
Oeps, dat ging niet zo goed...
Het lijkt op een fout aan onze kant, onze developers zijn op de hoogte gebracht. Probeer een andere zoekopdracht of probeer het later nog eens.
👀
Bezig met zoeken
Inleiding
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Condept omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door Condept aangeboden dienstverlening en de
daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke
categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden
gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je
wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Condept is de besloten vennootschap(pen) met beperkte aansprakelijkheid Condept B.V., en/of
Condept Marketing B.V. statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder respectievelijk inschrijvingsnummers 65826418, 66123186 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna aangeduid als “Condept”. Voor vragen over het privacybeleid is Condept bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 737 0886. Ook kun je contact opnemen via het contactformulier. Indien je graag anoniem iets wilt melden, dan kan je hiervoor telefonisch contact opnemen.

1. Verwerken van persoonsgegevens

Condept als verwerker
Condept voert branding-, en marketingactiviteiten uit in opdracht van haar opdrachtgevers. De
opdrachtgevers bestaan uit onder meer bedrijven. In sommige gevallen worden foto’s en video’s
gemaakt die ter beschikking worden gesteld aan werknemers van de betreffende bedrijven en
blijven voor bepaalde tijd beschikbaar. Daarnaast worden in sommige gevallen targeting-, en
retargeting activiteiten uitgevoerd, waarbij gebruikers op basis van vooraf gegeven toestemming
digitaal worden benaderd. Al deze activiteiten voert Condept uit in opdracht van de
opdrachtgevers. Condept wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘verwerker’ als
bedoeld in de privacy wetgeving.

Condept als verwerkingsverantwoordelijke
Op de websites van Condept is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier
ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Condept de vraag,
klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie
worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de
communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van Condept. Dit belang bestaat concreet uit het
belang van Condept om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

2. Bewaartermijn
In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een
expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Condept de persoonsgegevens niet langer
dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

3. Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Uitleg over deze cookies wordt gegeven op de

4. Beveiliging
Condept heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn de websites
van Condept onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verder heeft Condept de
IT-infrastructuur passend beveiligd tegen datalekken en hacking en doet aan dataminimalisatie.

5. Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Condept worden verwerkt door zogenoemde
verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website en e-mail host. De
verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Condept en mogen geen
eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

6. Je privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal
rechten. Je hebt het recht om Condept te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art.
16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Condept te
verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde
omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht
van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie
te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Zij gaat aldus
- binnen hetgeen wettelijk is toegestaan - zo flexibel mogelijk om met alle rechten van de
betrokkenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de
hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 29-07-2020.