Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden. 

😅
Oeps, hier is het leegjes
Probeer een andere search of neem contact met ons op
🤔
Oeps, dat ging niet zo goed...
Het lijkt op een fout aan onze kant, onze developers zijn op de hoogte gebracht. Probeer een andere zoekopdracht of probeer het later nog eens.
👀
Bezig met zoeken
Begripsbepalingen

Agile-ontwikkeling:
de ontwikkelmethode waarbij Programmatuur en/of een Website in een aantal kleine deelstappen
(Sprints) is verdeeld die afzonderlijk worden uitgevoerd en ieder voor zich een afgebakend stuk
functionaliteit realiseren zoals Agile- en/of Scrum-projectontwikkeling);

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;

Condept:
de besloten vennootschap(pen) met beperkte aansprakelijkheid Condept B.V., en/of Condept
Marketing B.V. statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder respectievelijk inschrijvingsnummers 65826418 en 66123186 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

Condept Agile-methode:
de verlening van diensten waarbij de Overeenkomst in kleine deelstappen (Sprints) wordt
verdeeld die afzonderlijk worden uitgevoerd en waarbij telkens een verwacht resultaat wordt
nagestreefd;

Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Condept heeft gesloten of
aan wie Condept een offerte heeft uitgebracht dan wel een aanbod heeft gedaan;

Overeenkomst:
de tussen Condept en Opdrachtgever gesloten overeenkomst;

Partijen:
Condept en Opdrachtgever;

Programmatuur:
computerprogramma’s, mobiele applicaties en/of andersoortige software met bijbehorende
documentatie en materialen die Condept in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld of
waarvoor Condept aan Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verleend of verleent;

Sprints:
kleine deelstappen bij Agile-ontwikkeling of bij dienstverlening op basis van de Agile Marketingmethode;

Website:
een door Condept ontwikkelde of te ontwikkelen website.

1. Informatie over Condept
Gebruikers van de Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door zowel Condept B.V. als ook Condept Marketing B.V.

Handelsnamen:
Condept B.V. handelt onder de namen: Condept B.V., Condept,.
Condept Marketing B.V. handelt onder de naam: Condept Marketing B.V.

Adresgegevens en contactinformatie:
Zowel Condept B.V als Condept Marketing B.V. houden kantoor aan de Steenovenweg
3 (3532AE) te Utrecht. De locatie is op afspraak toegankelijk van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. Zowel Condept B.V. alsook Condept Marketing B.V. zijn op werkdagen vanaf 09.00 uur tot
17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0307370886. Zowel Condept B.V. alsook Condept Marketing B.V.  maken gebruik van het e-mailadres info@condept.nl.


HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Condept en op alle
huidige en toekomstige (commerciële en niet commerciële) relaties, overeenkomsten en
overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk I (ALGEMENE
BEPALINGEN) is van altijd van toepassing. Naast de bepalingen van Hoofdstuk I van de
Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen van Hoofdstuk II (ONTWIKKELING VAN
PROGRAMMATUUR EN WEBSITES) van toepassing als ontwikkeling van Programmatuur en/
of een Website door Condept (mede) onderdeel is van de Overeenkomst.
2.3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Rangorde en wijzigingen
3.1. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de
Overeenkomst, dan geldt de bepaling uit de Overeenkomst.
3.2. Afwijkingen, aanvullingen en/of wijzigingen van bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in
de Overeenkomst is mogelijk, maar enkel als beide Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een
afwijkende bepaling overeenkomen. Indien uit de afwijkingen, wijziging en/of aanvullingen
voortvloeit dat Condept een nieuwe verbintenis en/of verplichting op zich neemt, dan is
Condept gerechtigd de betreffende verbintenis en/of verplichting op te schorten tot het
moment dat overeengekomen is wanneer de verbintenis en/of verplichting uiterlijk dient te
worden uitgevoerd en wat het door Opdrachtgever aan Condept daarvoor verschuldigde loon
is. 

4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
4.1. Ieder aanbod van Condept is vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is bepaald. Kennelijke
(schrijf)fouten en vergissingen in het aanbod binden Condept niet.
4.2. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens Opdrachtgever aan Condept verstrekte
gegevens waarop Condept een aanbieding gebaseerd heeft juist en volledig zijn.
4.3. Onderhandelingen kunnen in elk stadium door Condept afgebroken worden. Het afbreken van
onderhandelingen leidt nooit tot schadeplichtigheid van Condept.
4.4. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand bij levering van roerende zaken en/of aanvang
van werkzaamheden met stilzwijgende of uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

5. Duur van de Overeenkomst en opzegtermijn
5.1. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, dan is de Overeenkomst
aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen.
5.2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk
overeengekomen periode, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met
inacht neming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien geen opzegtermijn is
overeengekomen, dan is de opzegtermijn drie maanden voor het einde van de lopende
periode.

6. Prijzen
6.1. Alle door Condept opgegeven prijzen zijn in ieder geval exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere door de overheid opgelegde heffingen, de aan Buma/Stemra, Sena en/of overige
belangenorganisaties verschuldigde heffingen, royalties en/of andersoortige bedragen, kosten
voor voice-overs, en eveneens exclusief de door Condept en of door haar ingeschakelde
hulppersonen en/of werknemers gemaakte of te maken reis- en verblijfkosten. Indien
dergelijke kosten aan Condept ten laste worden gebracht, zullen de betreffende kosten door
Concept op haar beurt aan Opdrachtgever ten laste worden gebracht.
6.2. Aan een door Condept afgegeven begroting, (richt)prijzen en/of offerte kunnen door
Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alle door Condept genoemde
bedragen hebben slechts een indicatief karakter en binden Condept op geen enkele wijze.
6.3. Een door Opdrachtgever kenbaar gemaakt budget geldt tussen Partijen niet als vaste prijs.
Condept garandeert niet dat met een beschikbaar gesteld budget een door Opdrachtgever
beoogd en/of met Opdrachtgever besproken doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.
6.4. Condept is gerechtigd alle overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen conform de
Consumentenprijsindex (CPI), de Producentenprijsindex (PPI) en/of de Dienstenprijsindex
(DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de
Opdrachtgever vereist.
6.5. Condept is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de
kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst
nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen,
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging
van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke
wijziging in valutaverhoudingen, stijging van belastingen en overheidsaccijnzen of, in het
algemeen, omstandigheden die met de hiervoor genoemde omstandigheden vergelijkbaar zijn.

7. Betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud en retentie
7.1. Betaling moet binnen veertien dagen na de factuurdatum plaatsvinden.
7.2. Opdrachtgever is verplicht om als aanbetaling 50% van het totale offertebedrag vóór uitvoering
van de Overeenkomst door Condept aan Condept te voldoen. Voorts is Condept niet verplicht
tot uitvoering van de Overeenkomst zolang Opdrachtgever de in verband met de opdracht
verschuldigde aanbetaling, facturen en/of bedragen niet volledig aan Condept heeft voldaan.
7.3. Indien de Overeenkomst gesloten is met meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen
of indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan
is elk van de (rechts-)personen tegenover Opdrachtgever hoofdelijk verbonden tot nakoming
van iedere verbintenis die voortvloeit uit de Overeenkomst.
7.4. Opdrachtgever doet afstand van het recht en/of is niet gerechtigd om een schuld aan Condept
te verrekenen met een vordering op Condept.
7.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is vanaf het moment van
verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd, tevens
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.
7.6. Indien een Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit en deze Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze, nadat deze
Opdrachtgever door Condept is gewezen op de te late betaling en Condept deze
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagentermijn,
aan Condept buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende wetgeving
die zien op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Thans geldt daarvoor de Wet
normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit buitengerechtelijke
incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als percentage van de
openstaande hoofdsom, waarbij thans de volgende percentages gelden: 15% over de eerste
EUR 2.500 van de openstaande hoofdsom, 10% over de volgende EUR 2.500 van de
openstaande hoofdsom, 5% over de volgende EUR 5.000 van de openstaande hoofdsom, 1%
over de volgende EUR 190.000 van de openstaande hoofdsom en tot slot 0,5% over het
meerdere van de openstaande hoofdsom. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen op
basis van de genoemde wetgeving minimaal EUR 40 en maximaal EUR 6.775. Indien de
wetgeving met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wijzigt, zal
de nieuwe wetgeving het juridisch kader voor de verschuldigdheid en de berekening van de
hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vormen.
7.7. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of
beroepsactiviteit is het vorige lid niet van toepassing. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen dan op basis van deze bepaling 15% van de gehele openstaande hoofdsom. Los van het voorgaande, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten wel minimaal EUR 40. De
buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zodra de Opdrachtgever die handelt in de
uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit in verzuim is met
betrekking tot de betreffende betalingsverplichting. Voor de verschuldigdheid van de
buitengerechtelijke incassokosten is dus geen nadere termijnstelling en/of aanmaning vereist.
7.8. Alle door Condept aan Opdrachtgever geleverde roerende zaken blijven eigendom van Condept
tot op het moment dat Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit alle
tussen Condept en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Onder deze
betalingsverplichtingen vallen in ieder geval de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever als
omschreven in de Overeenkomst, alsmede de eventuele wettelijke rente en de gemaakte
kosten van rechtsbijstand.
7.9. Indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient
Opdrachtgever de geleverde dan wel afgeleverde roerende zaken die op dat moment eigendom
van Condept zijn, binnen 24 uur na een verzoek van Condept, aan Condept terug te geven.
Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat Condept de roerende
zaken weer in bezit krijgt, met inbegrip van eventuele demontage.
7.10. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarvan Condept (nog) eigenaar is als zodanig te
markeren en voorts deugdelijk tegen brand, diefstal, verlies en beschadiging te verzekeren.
7.11. Condept kan de in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever ontvangen roerende
zaken of voor Opdrachtgever gerealiseerde gegevens, werken, documenten, Programmatuur,
Websites en/of overige digitale bestanden onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan
Condept verschuldigde betalingen heeft verricht. Een bestaande verplichting tot afgifte of
overdracht kan op basis van dit artikel door Condept worden opgeschort.

8. Uitvoering Overeenkomst
8.1. Condept zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren,
overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Opdrachtgever
erkent dat het voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is dat sprake is van
juiste en tijdige onderlinge samenwerking tussen Partijen. Voorts zijn eventueel te bereiken
resultaten regelmatig afhankelijk van omstandigheden die buiten de controle en macht van
zowel Condept als Opdrachtgever liggen. De verbintenissen die uit hoofde van de
Overeenkomst op Condept rusten zijn daarom altijd inspanningsverbintenissen. Van op
Condept rustende resultaatverbintenissen is nimmer sprake.
8.2. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Condept gewenste medewerking
verlenen en tijdig alle in redelijkheid door Condept te verlangen gegevens, wachtwoorden,
toegang, input, feedback en/of inlichtingen aan Condept verschaffen, zodat de Overeenkomst
door Condept kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de verstrekte
gegevens, wachtwoorden, input, feedback, en/of inlichtingen.
8.3. Indien Condept van Opdrachtgever toegang krijgt tot door derden aan Opdrachtgever
toegewezen systemen en/of diensten (waaronder, maar niet per definitie beperkt tot, Google
AdWords, Google Analytics, Wordpress, Facebook Business Manager, Facebook, Instagram,
Pinterest, DoubleClick, Google Tag Manager, Google Search Console, Marktplaats, een content
management systeem en/of andersoortige servers en/of programmatuur of tooling), dan
worden de op en/of met de systemen en/of diensten door Condept verrichte werkzaamheden
namens en voor financieel en juridisch risico van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever is
verplicht voor aanvang van de werkzaamheden door Condept en vervolgens op regelmatig
basis een back-up te maken van de gegevens welke te raadplegen zijn op de systemen en/of
via de diensten als bedoeld in dit artikel.
8.4. In de offerte en/of Overeenkomst opgenomen en/of met Opdrachtgever besproken
planningsdata, bezorgtijden, levertijden resultaten, vertoningen, hits, klikken, klikprijzen,
posities, targets, traffic, downloads, percentages, aantallen, websitebezoeken,
nieuwsbriefinschrijvingen, conversies, sales en/of leads en/of andere beschrijvingen van een
verwacht resultaat hebben slechts een indicatief karakter en binden Condept op geen enkele
wijze. Condept geeft geen garanties in dat kader.
8.5. Aan Buma/Stemra, Sena en/of overige belangenorganisaties verschuldigde heffingen,
royalties en/of andersoortige bedragen komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt zorgt voor tijdige nakoming van die betalingsverplichtingen.
8.6. Condept is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden en/of hulppersonen
in te schakelen indien Condept dat wenselijk acht.
8.7. Als werknemers en/of door Condept ingeschakelde derden en/of hulppersonen op locatie van
Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever tijdig zorg voor de voor de
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met
computers voorzien van Internetaansluiting. De faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke
eisen (waaronder, maar niet per definitie beperkt tot, veiligheids- en gezondheidseisen). De
eventueel in dat kader te maken kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever
vrijwaart Condept tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en alle daaruit
voortvloeiende schade die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat
strijdig is of door een derde strijdig wordt geacht met de verplichtingen voor Opdrachtgever
zoals opgenomen in dit artikel.
8.8. Opdrachtgever garandeert dat door Opdrachtgever aan Condept aangeleverde digitale
bestanden veilig zijn en geen virussen, achterdeuren of andere kwaadaardige routines bevatten
die op enige wijze schade toe kunnen brengen aan servers, websites en/of computersystemen
van Condept of servers, websites en/of computersystemen welke door een derde beheerd
worden voor Condept. Opdrachtgever vrijwaart Condept tegen alle schade en/of vorderingen
van derden die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat strijdig is of
door een derde strijdig wordt geacht met de verplichtingen voor Opdrachtgever zoals
opgenomen in dit artikel.
8.9. Opdrachtgever is verplicht om de van Condept ontvangen drukproeven, zetproeven,
prototypes, werktekeningen, afbeeldingen, illustraties, concepten, ontwerpen, voorbeelden en/
of andersoortige voorlopige werken zorgvuldig en binnen zeven kalenderdagen na ontvangst
daarvan - en in voorkomend geval binnen de door Condept daardoor gegeven termijn - op
eventuele fouten en gebreken te controleren en vervolgens (binnen dezelfde termijn) schriftelijk
de resultaten van die controle aan Condept te verzenden. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan
Condept controleresultaten heeft verzonden waaruit bezwaren van Opdrachtgever blijken,
heeft tussen Partijen te gelden dat de drukproeven, zetproeven, prototypes, werktekeningen,
illustraties, concepten, ontwerpen, voorbeelden en/of andersoortige voorlopige werken
beantwoorden aan de Overeenkomst.
8.10. Alle kosten van levering en vervoer van roerende zaken worden door Opdrachtgever betaald. Bij
het ontbreken van speciale schriftelijke instructies betreffende de levering van roerende zaken wordt deze uitgevoerd door een door Condept geselecteerde vervoerder. Extra kosten als
gevolg van speciale instructies van de Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.11. De roerende zaak is voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering. Indien de
Opdrachtgever de verplichting tot het aannemen van de roerende zaak niet naleeft, is de
roerende zaak voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment waarop de niet-naleving
van die verplichting aanvangt.
8.12. De Opdrachtgever is verplicht een door Condept geleverde roerende zaak zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen veertien dagen na levering te inspecteren. Bij de inspectie controleert de
Opdrachtgever of de roerende zaak door Condept conform de Overeenkomst is geleverd.
8.13. Als Condept op verzoek van Opdrachtgever of - eventueel in afwijking van hetgeen is artikel 3.2
is bepaald - met voorafgaande (stilzwijgende) instemming van Opdrachtgever werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de initieel
overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de bij Condept gebruikelijke tarieven.
8.14. Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever is aangegaan met het oog op uitvoering door één
of meer bepaalde personen, dan is Condept steeds gerechtigd één of meer van deze personen
te vervangen door een persoon met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
8.15. Indien Condept niet (geheel) in staat blijkt om de overeengekomen verplichtingen na te komen,
zal Condept dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mededelen en daarbij in overleg treden
met de Opdrachtgever om alsnog zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien
dagen na het overleg aan de overeengekomen verplichtingen te kunnen voldoen en/of om
binnen die termijn een nieuwe planning vast te stellen. Opdrachtgever en Condept nemen in
het overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht en zullen medewerking niet op
onredelijke gronden onthouden.
8.16. Indien na het in het vorige lid bedoelde overleg tussen Opdrachtgever en Condept is gebleken
dat Condept niet binnen veertien dagen alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan
voldoen of een nieuwe planning vast kan stellen, heeft Opdrachtgever (enkel) het recht om de
Overeenkomst met Condept kosteloos te beëindigen. In dat geval is Condept niet
schadeplichtig en/of aansprakelijk voor een aan Condept toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Condept.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Iedere aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) van Condept voor directe schade van
Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door Condept
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald met een
maximum van EUR 20.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
9.2. Als Condept geen aanspraak op dekking onder een door Condept afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering kan maken, is de aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook)
van Condept voor directe schade van Opdrachtgever beperkt tot EUR 20.000 per gebeurtenis
of serie van samenhangende gebeurtenissen.
9.3. Iedere aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) van Condept voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan
ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst. Condept is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, reputatieschade, schade
als gevolg van computervredebreuk en/of een hack gepleegd door een derde, schade wegens
verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door
Condept gegeven inlichtingen of adviezen.
9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen na levering van roerende zaken en/of
dienstverlening bij Condept protesteert, stellende dat sprake is van een gebrek in de prestatie
van Condept.
9.5. Iedere vordering van Opdrachtgever op Condept vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die
termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtelijke
instantie waarbij de betreffende vordering op Condept wordt ingesteld.
9.6. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de
aansprakelijkheid van Condept gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, werknemers,
hulppersonen en/of ondergeschikten waarvan Condept zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient.
9.7. De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Condept
laat de overige in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de
aansprakelijkheid van Condept onverlet.
9.8. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Condept
komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Condept.

10. Overmacht
10.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kwalificeert een tekortkoming van Condept in
de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever tussen partijen ook als
overmacht in geval van een van de wil van Condept onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid van Condept niet
kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen,
aanpassingen door derden (zoals Google en/of Facebook) in door hen gehanteerde algoritmes
en/of programmatuur, een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 8.2 van de Algemene Voorwaarden,
stakingen en werkonderbrekingen.
10.2. Indien zich een situatie als bedoeld in het vorige lid voordoet als gevolg waarvan Condept niet
aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan kunnen die verplichtingen
opgeschort worden zolang Condept niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde situatie dertig werkdagen heeft geduurd, hebben Condept en
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos te ontbinden.
Condept is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Condept
als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Condept komen te vervallen indien
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Condept.

11. Privacy
11.1. Indien Opdrachtgever de 'verantwoordelijke' als bedoeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens of - indien Verordening (EU) 2016/679 gelding heeft - de
'verwerkingsverantwoordelijke' als bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 is, garandeert
Opdrachtgever dat voor de verwerking van die persoonsgegevens een wettelijke grondslag
aanwezig is.
11.2. Opdrachtgever vrijwaart Condept tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden
(waaronder boetes van een toezichthouder) en alle daaruit voortvloeiende schade die het
gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat strijdig is of door een derde
strijdig wordt geacht met geldende privacyregelgeving, zoals de Wet Bescherming
Persoonsgegevens of Verordening (EU) 2016/679.
11.3. Indien Condept op grond van de wet en/of de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in
een vorm van informatiebeveiliging, dan zal - tenzij anders overeengekomen - de beveiliging
voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
11.4. Indien Condept aangemerkt wordt als bewerker c.q. verwerker, dan is Condept gerechtigd om
subbewerkers c.q. subverwerkers in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever geeft daarvoor uitdrukkelijke toestemming.
11.5. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Condept vindt u in ons Privacy
Statement. Het Privacy Statement kunt u vinden op de website van Condept.

12. Agile Marketing
12.1. Dit artikel is van toepassing indien tussen Partijen overeen is gekomen dat door Opdrachtgever
(mede) diensten worden afgenomen waarbij wordt gewerkt volgens de Condept Agilemethode. Dit blijkt uit de offerte en/of de Overeenkomst.
12.2. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat eventueel aanvankelijk overeengekomen resultaten en/
of doelen en of vergelijkbare verwachte resultaten kunnen afwijken van daadwerkelijke
gerealiseerde resultaten en/of doelen en of vergelijkbare verwachte resultaten. Dit in de eerste
plaats als gevolg van hetgeen is bepaald in artikel 8.4, maar tevens gelet op de (flexibele)
uitgangspunten van de Condept Agile-methode, waarbij onder meer gedurende het
ontwikkelingsproces nieuwe (en ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst nog niet
voorzienbare) keuzes worden gemaakt.
12.3. Opdrachtgever draagt zorg voor permanente, actieve en tijdige inbreng en medewerking aan
(deelfasen en/of Sprints van) het project. Opdrachtgever garandeert dat tijdig door
Opdrachtgever de voor het project noodzakelijke feedback wordt gegeven en/of
voortgangsbeslissingen worden genomen. Opdrachtgever zal in ieder geval één contactpersoon
beschikbaar stellen om te kunnen voldoen aan de in dit artikel voor Opdrachtgever opgenomen
verplichtingen en ook bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk aan Condept vermelden
wie de contactpersoon van Opdrachtgever is. Condept is niet aansprakelijk voor een
tekortkoming in de nakoming van een voor haar geldende verplichting, indien die tekortkoming
(mede) het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van een
verplichting als bedoeld in dit artikel.
12.4. Voorafgaand aan iedere Sprint zullen Partijen in overleg de uit te voeren werkzaamheden van
de Sprint zo mogelijk vertaald naar een aantal acceptatiedoelen. De acceptatiedoelen
beschrijven zo mogelijk de specificaties en/of functionaliteiten welke Condept tracht te
realiseren. Termijnen van levering en de inhoud van Sprints, alsook de bijbehorende
acceptatiedoelen, worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Partijen bijgesteld
als daar aanleiding toe is.
12.5. Indien de input en/of feedback van Opdrachtgever ertoe leidt dat de hoeveelheid werk voor
Condept substantieel meer wordt dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
voorzienbaar was, dan zullen Partijen in onderling overleg kiezen voor vermindering van andere
werkzaamheden of voor meerwerk voor Condept met een bijbehorende prijsaanpassing.
12.6. Indien een tijdspad van een Sprint niet lijkt te worden gehaald, zullen Partijen in overleg tijdig
bepalen of het tijdspad verlengd wordt, dan wel dat delen van het werk naar een andere Sprint
verplaatst worden, dan wel dat delen van het werk komen te vervallen.
12.7. Als naar het oordeel van Condept een Sprint is afgerond dan zal Condept dit schriftelijk
mededelen aan Opdrachtgever. Indien na afronding van een Sprint naar het oordeel van
Opdrachtgever een tekortkoming, onvolkomenheid of ongewenste beperking in ter zake een
overeengekomen specificatie en/of functionaliteit door Opdrachtgever wordt geconstateerd
dan meldt Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan Condept. Partijen zullen
dan in overleg vaststellen of de tekortkoming, onvolkomenheid of ongewenste beperking in
een andere Sprint kan worden opgeheven en/of dat een nieuwe Sprint moet worden
gedefinieerd. Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na afronding
van een Sprint schriftelijk aan Condept mededeelt dat sprake is van een tekortkoming,
onvolkomenheid of ongewenste beperking ter zake een overeengekomen specificatie en/of
functionaliteit - of in voorkomend geval: indien een nieuwe Sprint is aangevangen - dan heeft
tussen Partijen te gelden dat de Sprint is afgerond en dat de Sprint beantwoordt aan de
Overeenkomst. In dat geval vervallen alle rechten en bevoegdheden van Opdrachtgever om
een beroep te doen op een gebrek in de door Condept geleverde prestatie(s) en/of uitgevoerde
verplichtingen en/of verbintenissen die betrekking hebben op de betreffende Sprint.
12.8. Ondanks dat wordt gewerkt met de Condept Agile-methode is het mogelijk dat tussen Partijen
overeengekomen werkzaamheden zich niet lenen het uitvoeren daarvan in Sprints. Dit kan aan
de orde zijn indien het gaat om structurele, meer langdurige, verplichtingen. Om die reden is
Condept gerechtigd om van tevoren bepaalde verplichtingen niet in een Sprint, maar
afzonderlijk uit te voeren.

13. Intellectuele Eigendom
13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door Condept in het kader van de
Overeenkomst ontwikkelde websites, broncode, programmeercode, beeld- en
geluidsopnamen, foto's, video's, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken,
programmeertalen, protocollen, drukproeven, zetproeven, prototypes, werktekeningen,
illustraties, broncodes, concepten, ontwerpen, standaarden en/of andersoortige werken,
alsmede bewerkingen daarvan (hierna: de "IE-rechten") berusten uitsluitend bij Condept. Toestemming voor gebruik van een werk waarop IE-rechten rusten waarvan Condept rechthebbende is verkrijgt Opdrachtgever in de vorm van een gebruiksrecht. Het gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, nietverpandbaar en niet-sublicentieerbaar. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of tenzij
anders voortvloeit uit de strekking van de Overeenkomst omvat het gebruiksrecht slechts
toestemming voor het gebruik dat is overeengekomen. Het uitvoeren van aanpassingen,
bewerkingen en/of manipulaties in een werk waarop IE-rechten rusten waarvan Condept
rechthebbende is, is niet toegestaan en vloeit niet voort uit de strekking van de Overeenkomst.
Elk gebruik dat buiten de in dit lid beschreven toestemming valt is een inbreuk op de IErechten van Condept.
13.2. Indien is overeengekomen dat Condept (eventueel een deel van) de IE-rechten overdraagt, dan
tast dit het recht van Condept niet aan om de aan de (eventueel een deel van de) IE-rechten
ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,
documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, drukproeven, zetproeven, prototypes,
werktekeningen, illustraties, broncodes, concepten, ontwerpen, standaarden en dergelijke,
zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor
zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van de (eventueel een deel van de) IErechten het recht van Condept aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te
doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of
worden gedaan. Voor zover nodig verleent Opdrachtgever hierbij aan Condept een
gebruiksrecht c.q. licentie ter zake de in dit artikel genoemde rechten en bevoegdheden.
Condept aanvaardt dit gebruiksrecht c.q. deze licentie.
13.3. Bij inbreuk op IE-rechten van Condept komt Condept een vergoeding toe ter hoogte van
driemaal de door de Condept gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een vergelijkbare
vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
13.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de IE-rechten te verwijderen of
te wijzigen.
13.5. Het is Condept toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de IErechten. Indien Condept door middel van technische maatregelen de IE-rechten heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
13.6. Opdrachtgever is verplicht om Condept aan te duiden als maker van een door Opdrachtgever
openbaar gemaakt auteursrechtelijk beschermd werk waarop Condept auteursrechthebbende
is.
13.7. Indien met Opdrachtgever overeengekomen is dat bij de uitvoering van de Overeenkomst
specifieke werken, bouwwerken, afbeeldingen, zaken en/of diensten gebruikt moeten worden
en/of (eventueel medewerking van) specifieke personen (bijvoorbeeld werknemers) vereist is,
dan garandeert Opdrachtgever dat als gevolg daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom. Tenzij
anders overeengekomen, behoort het niet tot de taak van Condept om onderzoek te doen naar
het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever garandeert voorts dat als gebruik moet
worden gemaakt van (eventueel medewerking van) specifieke personen (bijvoorbeeld
werknemers), dat deze personen toestemming hebben gegeven voor de openbaarmaking van
hun portret en dat de betreffende personen afstand hebben gedaan van hun portretrechten.
13.8. Opdrachtgever vrijwaart Condept tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en
alle daaruit voortvloeiende schade die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van
Opdrachtgever dat strijdig is of door een derde strijdig wordt geacht met de verplichtingen voor
Opdrachtgever zoals opgenomen in dit artikel.

14. Geheimhouding
14.1. Tenzij enige wetsbepaling, rechterlijke uitspraak en/of beroepsregel daartoe verplicht, zijn
Partijen verplicht om voorafgaand aan de Overeenkomst, tijdens de Overeenkomst, alsook na
afloop van de Overeenkomst, volledige geheimhouding te betrachten tegenover derden van al
hetgeen Partijen ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst. Opdrachtgever is
aldus onder meer niet gerechtigd mededelingen te doen en/of inlichtingen te geven aan
derden over de werkwijze, de door Condept gehanteerde methoden en/of technieken en zal de
door Condept verstrekte adviezen en/of rapportages en/of andersoortige vergelijkbare
documenten niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever zal de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat
haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden eveneens aan de in dit lid opgenomen
verplichtingen voldoen.
14.2. In afwijking van hetgeen is bepaald in het vorige lid is Condept gerechtigd om te allen tijde (op
bijvoorbeeld haar website of in commerciële uitingen) melding te maken van het feit dat sprake
is van een overeenkomst tussen Partijen. In dit kader verleent Opdrachtgever hierbij aan
Condept een gebruiksrecht om de handelsna(a)m(en), merk(en) en/of logo('s) van
Opdrachtgever kosteloos te kunnen gebruiken.

15. Klachtenprocedure
15.1. Condept spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van
de dienstverlening te komen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven
klacht indienen via de website.
De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, vijf werkdagen na de ontvangst van de klacht
door Condept in behandeling genomen, waarna de Opdrachtgever zo snel mogelijk een
inhoudelijke reactie ontvangt.
15.2. De in dit artikel genoemde klachtenprocedure, laten de rechten van Partijen om zich tot de
burgerlijke rechter te wenden onverlet.
16. Overige bepalingen
16.1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
16.3. Rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
schriftelijke toestemming van Condept. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
16.4. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding
van Opdrachtgever, of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Opdrachtgever verplicht Condept hiervan per direct
schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Condept op
Opdrachtgever onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Condept gerechtigd deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
16.5. Condept heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien (een
gedeelte van) de Algemene Voorwaarden in de toekomst worden gewijzigd zendt Condept
hiervan onverwijld een exemplaar naar Opdrachtgever met daarbij of daarin een duidelijke
vermelding naar de relevante wijzigingen. Opdrachtgever heeft, berekend vanaf de dag na
ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dertig kalenderdagen om aan te geven
dat Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene
Voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen dertig kalenderdagen berekend vanaf de dag na
ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden geen bezwaren uit tegen de
toepasselijkheid en de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft te gelden dat
de gewijzigde Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn
tussen Partijen zijn overeengekomen.
16.6. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit, geldt als aanvulling op het vorige lid dat deze Opdrachtgever de
bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden indien door de wijziging van de
Algemene Voorwaarden Condept de bevoegdheid krijgt om een prestatie te verschaffen die
wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt.
16.7. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
vernietigen dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging of wijziging van de Overeenkomst te
vorderen.
16.8. Aan de wettelijke en/of overeengekomen eis c.q. verplichting van schriftelijkheid is ook voldaan
indien een (wils)uiting en/of andersoortige correspondentie is gedaan per e-mail.
16.9. In afwijking van artikel 7:408 BW kan de Overeenkomst niet door de Opdrachtgever opgezegd
worden.
16.10. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit dan is deze Opdrachtgever niet gebonden aan bedingen en/of
bepalingen die vernietigbaar zijn volgens afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek. Dergelijke vernietigbare bedingen en/of bepalingen maken nimmer onderdeel uit van
enige overeenkomst tussen Condept en een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
16.11. Mocht enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de
Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten
in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de
nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.


HOOFDSTUK II - ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR EN WEBSITES

17. Toepasselijkheid Hoofdstuk II
Naast de bepalingen van Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen van
Hoofdstuk II van toepassing indien ontwikkeling van Programmatuur en/of een Website door
Condept (mede) onderdeel is van de Overeenkomst.

18. Algemene Bepalingen
18.1. Indien niet reeds in de Overeenkomst is bepaald aan welke specificaties en/of functionaliteiten
de Programmatuur en/of een Website dient te voldoen, dan zullen Partijen in goed overleg dit
alsnog schriftelijk vastleggen. Als tussen Partijen niet is overeengekomen wie als projectleider
fungeert, dan heeft te gelden dat beide Partijen gezamenlijk de rollen van projectleider op zich
nemen.
18.2. De broncode, programmeercode en/of technische documentatie van de Programmatuur en/of
de Website wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
18.3. De ontwikkeling van een zogenoemd content management systeem (CMS), het uitvoeren van
onderhoud van of aan de Programmatuur en/of de Website, het verlenen van ondersteuning
met betrekking tot de Programmatuur en/of de Website en het hosten van de Website maakt
geen onderdeel uit van de Overeenkomst.
18.4. Het is Partijen bekend dat platforms waarop de Programmatuur en/of de Website dient te
functioneren (denk aan: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, app-winkels,
Windows, Linux, etc.) door hun aanbieders van tijd tot tijd worden aangepast. Het aanpassen
van de Programmatuur en/of de Website door Condept zodat de Programmatuur en/of de
Website compatible is met alle laatste versies van de betreffende relevante platforms maakt
geen onderdeel uit van de Overeenkomst.
18.5. Condept is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van
zogenoemde open-source componenten, templates, libraries en/of andersoortige openbare
bouwstenen.

19. Acceptatietest
19.1. Vanaf het moment dat Condept schriftelijk aan Opdrachtgever heeft aangegeven dat sprake is
van Programmatuur en/of een Website die voldoet aan de tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten gaat een termijn van veertien
kalenderdagen (de "Acceptatietermijn") lopen. De Opdrachtgever heeft gedurende de
Acceptatietermijn de gelegenheid om te beoordelen of de Programmatuur en/of de Website
beantwoordt aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of
functionaliteiten.
19.2. Als Partijen in afwijking van het vorige lid geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt
de Opdrachtgever de Programmatuur en/of de Website in de staat waarin deze zich op het
moment van oplevering door Condept bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en
onzichtbare tekortkomingen en/of fouten en/of gebreken.
19.3. Gedurende de Acceptatietermijn is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur en/of
Website voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.
19.4. Indien Opdrachtgever meent dat de Programmatuur en/of de Website niet beantwoordt aan
de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten, dan zal de
Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de Acceptatietermijn schriftelijk en deugdelijk
onderbouwd aan Condept mededelen dat en waarom de Programmatuur en/of de Website
niet beantwoordt aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of
functionaliteiten. In dat geval zal Condept beoordelen of daadwerkelijk sprake is van Programmatuur en/of een Website die niet beantwoordt aan de tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten. Indien de Programmatuur en/of de
Website naar het oordeel van Condept wel beantwoordt aan de tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten, deelt zij dit schriftelijk mede aan
Opdrachtgever en geldt tussen Partijen dat de Programmatuur en/of de Website voldoet aan
de aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten.
Indien naar het oordeel van Condept de Programmatuur en/of een Website niet beantwoordt
aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten, dan
krijgt Condept de mogelijkheid om de tekortkoming(en) zo spoedig mogelijk te herstellen
(zonder daarbij aansprakelijk te zijn) en zal Condept vervolgens (wederom) schriftelijk aan
Opdrachtgever mededelen dat sprake is van Programmatuur en/of een Website die voldoet
aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten,
waarna een nieuwe Acceptatietermijn gaat lopen.
19.5. Tussen Partijen geldt dat de Programmatuur en/of de Website voldoet aan de aan de tussen
Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties en/of functionaliteiten (en derhalve dat de
Programmatuur en/of de Website voldoet aan de Overeenkomst), nadat de Acceptatietermijn
(zonder mededeling van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 19.4) is verstreken, dan wel op het
moment dat de Programmatuur en/of de Website door Opdrachtgever voor productieve en/of
operationele doeleinden is gebruikt. In dat geval geldt tussen Partijen dat de Programmatuur
en/of de Website aan de Overeenkomst beantwoordt en vervallen alle rechten en
bevoegdheden van Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek in de door Condept
geleverde prestatie(s) en/of uitgevoerde verplichtingen en/of verbintenissen.

20. Agile-ontwikkeling
20.1. Dit artikel is van toepassing indien tussen Partijen overeen is gekomen dat Programmatuur en/
of een Website wordt ontwikkeld op basis van Agile-ontwikkeling.
20.2. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de definitieve versie van de Programmatuur en/of de
Website niet noodzakelijkerwijs aan eerder tussen Partijen overeengekomen specificaties en/of
functionaliteiten zal voldoen. Dit gelet op de (flexibele) uitgangspunten van Agile-ontwikkeling,
waaronder onder meer gedurende het ontwikkelingsproces nieuwe (en ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst nog niet voorzienbare) keuzes worden gemaakt.
20.3. Opdrachtgever draagt zorg voor permanente, actieve en tijdige inbreng en medewerking aan
(deelfasen en/of Sprints van) het project. Opdrachtgever garandeert dat tijdig door
Opdrachtgever de voor het project noodzakelijke feedback wordt gegeven en/of
voortgangsbeslissingen worden genomen. Opdrachtgever zal in ieder geval één contactpersoon
beschikbaar stellen om te kunnen voldoen aan de in dit artikel voor Opdrachtgever opgenomen
verplichtingen en ook bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk aan Condept vermelden
wie de contactpersoon van Opdrachtgever is. Condept is niet aansprakelijk voor een
tekortkoming in de nakoming van een voor haar geldende verplichting, indien die tekortkoming
(mede) het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van een
verplichting als bedoeld in dit artikel.
20.4. Voorafgaand aan iedere Sprint zullen Partijen in overleg de uit te voeren werkzaamheden van
de Sprint vertalen naar een aantal acceptatiedoelen.
De acceptatiedoelen beschrijven in ieder geval de specificaties en/of functionaliteiten die de
Programmatuur en/of de Website na afronding van de betreffende Sprint dient te bevatten.
Termijnen van levering en de inhoud van Sprints, alsook de bijbehorende acceptatiedoelen,
worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Partijen bijgesteld als daar
aanleiding toe is.
20.5. Indien de input en/of feedback van Opdrachtgever ertoe leidt dat de hoeveelheid werk voor
Condept substantieel meer wordt dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
voorzienbaar was, dan zullen Partijen in onderling overleg kiezen voor vermindering van andere
werkzaamheden of voor meerwerk voor Condept met een bijbehorende prijsaanpassing.
20.6. Indien een tijdspad van een Sprint niet lijkt te worden gehaald, zullen Partijen in overleg tijdig
bepalen of het tijdspad verlengd wordt, dan wel dat delen van het werk naar een andere Sprint
verplaatst worden, dan wel dat delen van het werk komen te vervallen.
20.7. Als naar het oordeel van Condept de door Partijen vastgelegde acceptatiedoelen voor een
betreffende Sprint zijn behaald zal Condept schriftelijk mededelen dat de betreffende Sprint is
afgerond. Indien na afronding van een Sprint naar het oordeel van Opdrachtgever een
tekortkoming, onvolkomenheid of ongewenste beperking in ter zake een overeengekomen
specificatie en/of functionaliteit door Opdrachtgever wordt geconstateerd dan meldt
Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan Condept. Partijen zullen dan in
overleg vaststellen of de tekortkoming, onvolkomenheid of ongewenste beperking in een
andere Sprint kan worden opgeheven en/of dat een nieuwe Sprint moet worden gedefinieerd.
Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na afronding van een Sprint
schriftelijk aan Condept mededeelt dat sprake is van een tekortkoming, onvolkomenheid of
ongewenste beperking ter zake een overeengekomen specificatie en/of functionaliteit - of in
voorkomend geval: indien een nieuwe Sprint is aangevangen - dan heeft tussen Partijen te
gelden dat de Sprint is afgerond en dat de Sprint beantwoordt aan de Overeenkomst. In dat
geval vervallen alle rechten en bevoegdheden van Opdrachtgever om een beroep te doen op
een gebrek in de door Condept geleverde prestatie(s) en/of uitgevoerde verplichtingen en/of
verbintenissen die betrekking hebben op de betreffende Sprint.
20.8. In afwijking van artikel 19.1 gaat bij Agile-ontwikkeling de Acceptatietermijn lopen nadat Condept
schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de laatste Sprint is afgerond.

21. Verwerkersovereenkomst
21.1. Als gevolg van het sluiten van de Overeenkomst, zal Condept (als verwerker) in opdracht van
Opdrachtgever, mogelijk, Persoonsgegevens verwerken. Partijen sluiten middels deze
Algemene Voorwaarden een verwerkersovereenkomst en zoeken daarvoor aansluiting bij het
wettelijk kader van Verordening (EU) 2016/679 (ook wel genoemd: Algemene Verordening
Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation) (hierna: de "AVG").
21.2. Dit artikel van de Algemene Voorwaarden valt aan te merken als een verwerkersovereenkomst
zoals bedoeld in artikel 28 AVG.
21.3. Opdrachtgever garandeert dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een grondslag
aanwezig is als bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG.
21.4. Condept verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever en overeenkomstig
diens schriftelijke instructies. Indien een dergelijke instructie naar de mening van Condept een
inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake
gegevensbescherming, dan stelt Condept Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. 
21.5 Het is Condept toegestaan om een derde in te schakelen bij de uitvoering van deze
verwerkersovereenkomst. Condept maakt, mogelijk, gebruik van andere verwerkers voor de
uitvoering van de Overeenkomst. Dit onder meer in de vorm van fotografen, videografen, een
webhostingbedrijf en marketeers. Bij beoogde veranderingen inzake de toevoeging of
vervanging van andere verwerkers, wordt Opdrachtgever de mogelijkheid geboden tegen deze
veranderingen bezwaar te maken.
21.6. Voor zover mogelijk verleent Condept op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het
vervullen van de plicht van Opdrachtgever om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III
van de AVG vastgestelde rechten van betrokken te beantwoorden. Condept is gerechtigd de
met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen
tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke daarvan -
tegen een redelijk uurtarief.
21.7. Opdrachtgever voldoet zelfstandig aan de verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van
de AVG vastgestelde rechten van betrokken, indien de Opdrachtgever zelf (ook) toegang heeft
tot de voor de verzoeken van belang zijnde Persoonsgegevens.
21.8. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de Condept ter beschikking staande
informatie, verleent Condept op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het doen
nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 AVG. Condept is
gerechtigd de met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening
te brengen tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke
daarvan - tegen een redelijk uurtarief.
21.9. Condept neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel
32 AVG om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
21.10. Als Condept is gebleken dat bij Condept sprake is van een inbreuk in verband met
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 en/of artikel 34 AVG (hierna: "Datalek"), dan zal
Condept Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren en alle in redelijkheid van
haar te verwachten maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken.
Condept verplicht zich in dat geval ook op eerste verzoek van Opdrachtgever tot het verlenen
van alle mogelijke medewerking, zodat de Opdrachtgever tijdig de toezichthouder en eventueel
de betrokkene(n) kan informeren.
21.11. Condept en degenen die onder het gezag van Condept werkzaam zijn, zijn verplicht tot
geheimhouding van persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift Condept tot mededeling
verplicht of uit de taak van Condept de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
21.12. Voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid van Condept wordt enkel aangesloten bij hetgeen
in dit artikel is bepaald en bij de bepalingen zoals deze reeds overeengekomen zijn tussen
Partijen in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.
21.13. Opdrachtgever vrijwaart Condept voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, uit welke
hoofde dan ook, daaronder begrepen aanspraken en/of vorderingen van de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of betrokkenen van wie persoonsgegevens door Condept worden
verwerkt die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van
Opdrachtgever uit deze verwerkersovereenkomst en/of uit de AVG.
21.14. Condept is niet aansprakelijk voor een aan Opdrachtgever door de bevoegde toezichthouder,
bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, opgelegde boete, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Condept.
21.15. Tekortkomingen van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze
verwerkersovereenkomst zijn niet aan Condept toerekenbaar.
21.16. Het is Opdrachtgever toegestaan om de naleving van de verplichtingen voor Condept uit deze
verwerkersovereenkomst te controleren door middel van het uitvoeren van een audit.
Opdrachtgever zal Condept omtrent het voornemen van het (laten) uitvoeren van een audit zo
spoedig mogelijk in kennis stellen. Opdrachtgever geeft daarbij aan welke (rechts)persoon de
betreffende audit gaat uitvoeren, op welke wijze en op welke termijn. Condept zal in de
gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren te uiten
tegen de uitvoering van de voorgenomen audit. Indien Condept daartegen voorafgaand aan de
uitvoering van de audit bezwaren uit, zullen Partijen op de kortst mogelijke termijn in overleg
treden over de door Condept geuite bezwaren, met het doel de betreffende bezwaren weg te
nemen. Partijen nemen in dat overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. Het is
Condept niet toegestaan haar medewerking aan de audit op onredelijke gronden te weigeren
(bijvoorbeeld door het uiten van jegens de Opdrachtgever onredelijke bezwaren). Alle met de
audit voor Condept gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
21.17. Condept stelt Opdrachtgever informatie ter beschikking waaruit blijkt dat Condept voldoet aan
de verplichtingen uit art. 28 AVG. De betreffende informatie is te vinden op de website
www.condept.nl/privacy.
21.18. Deze verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat
de Overeenkomst eindigt. In geval van beëindiging van deze verwerkersovereenkomst zal
Condept naar keuze van Opdrachtgever de Persoonsgegevens wissen of aan Opdrachtgever
retourneren. Eventuele bestaande kopieën van de Persoonsgegevens zullen worden verwijderd,
tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.
21.19. Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst in strijd is met een
bepaling uit deze verwerkersovereenkomst, dan geldt de bepaling uit deze
verwerkersovereenkomst.